Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ VALKEA MEDIA S.A. USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym www.domenapiekna.pl Regulamin określa także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu obowiązującego w czasie korzystanie z Serwisu oraz wyraża zgodę na jego postanowienia a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 • 2

Definicje

Jeżeli nic innego nie wynika z treści poszczególnych postanowień, terminy pisane w Regulaminie wielką literą, mają następujące znaczenie:

 • Konto – zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez Usługodawcę, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta następuje po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła). Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi, może zapisać się do lub wypisać się z newslettera, brać udział w promocjach i konkursach organizowanych przez Usługodawcę;
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną;
 • Serwis – serwis internetowy identyfikowany następującymi nazwami domenowymi: www.domenapiekna.pl administrowany przez Usługodawcę, przeznaczony do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
 • Usługodawca – spółka Valkea Media S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000291933, NIP: 525-21-77-350, REGON: 016319485, o kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 zł w pełni wpłacony;
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.

 

 • 3

Wymagania techniczne

Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z jednej z przeglądarek: MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także wtyczka multimedialna Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza.

 

 • 4

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Serwis pozwala Użytkownikowi na zapoznawanie się z zamieszczanymi na nim treściami przede wszystkim z zakresu mody, urody oraz kosmetyków marek należących do Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Poland sp. z o.o. a także z materiałami promocyjnymi tych kosmetyków oraz z informacjami o promocjach.
 2. Serwis pozwala także Użytkownikowi na założenie Konta, zapisanie się do newslettera oraz wzięcie udziału w konkursach i promocjach organizowanych przez Usługodawcę.
 3. Zakres dostępu do usług wskazanych w ust. 1 i 2 może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniony przez Usługodawcę bez podawania przyczyn. O każdej takiej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkowników.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 • 5

Konto na Serwisie

 1. W celu założenia Konta na Serwisie, Użytkownik powinien wypełnić dostępny na Serwisie formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, aktywnego adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Dodatkowo, Użytkownik powinien zdefiniować login oraz hasło do Konta. Warunkiem utworzenia Konta jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych.
 2. Podany przez Użytkownika login do Konta nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Sprzedawca ma prawo odmowy założenia Konta albo jego usunięcia w wypadku, gdy podany przez Użytkownika login będzie naruszał prawa osób trzecich.
 3. Hasło do Konta powinno składać się z co najmniej 8 znaków. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana m.in. wiadomość zawierająca link, który Użytkownik powinien kliknąć w celu potwierdzenia utworzenia Konta. Niepotwierdzenie rejestracji w terminie 7 dni od daty otrzymania e-maila, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznaczać będzie rezygnację z chęci założenia Konta.
 5. Użytkownik może mieć tylko jeden Konto na Serwisie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku ?usuń Konto?.

 

 • 6

Warunki korzystania

 1. Usługodawca zastrzega, iż Serwis jako strona internetowa oraz oprogramowanie użyte do budowy Serwisu objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie materiałów pobranych z Serwisu lub ich publiczne prezentowanie lub użycie bez pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca nie udziela żadnej (w tym dorozumianej) licencji na korzystanie z materiałów możliwych do pobrania z Serwisu.
 3. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, w celach innych niż prywatne, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami i korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 4. Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować działań mających na celu lub mogących wpłynąć na poprawne działanie Serwisu.
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których linki znajdują się w Serwisie.
 6. W wypadku utworzenia przez Użytkownika linka do Serwisu, Użytkownik powinien stosować się do następujących zasad:
  1. link nie powinien sugerować, że Usługodawca poleca produkty lub usługi oferowane przez Użytkownika;
  2. link nie powinien stwarzać wrażenia, że pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą istnieje jakiekolwiek powiązanie;
  3. link nie powinien w żaden sposób ingerować w zawartość Serwisu;

 

 • 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika podanych dobrowolnie w formularzu rejestracyjnym znajdującym się w Serwisie oraz innych danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, a także danych podawanych dobrowolnie przez Użytkownika w związku z udziałem w konkursach i promocjach organizowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu, w celach marketingowych oraz w celu przeprowadzenia konkursów i promocji.
 3. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika będą udostępniane innym podmiotom z grupy Pierre Fabre Dermo-Cosmetique.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 • 8

Funkcjonowanie Serwisu

 1. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Użytkownik ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami mediów.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia w Serwisie Użytkownikom Regulamin przed założeniem Konta, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Niemniej jednak w Serwisie mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Usługodawca postara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 4. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Usługodawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, przerwy te będą przypadały na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Usługodawca poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Użytkownika, oraz urządzeń, systemów informatycznych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do operatorów sieci telekomunikacyjnej lub dostawców usługi dostępu do Internetu.

 

 • 9

Działania zabronione

 1. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się dostarczania treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym;
  2. zawierających treści powszechnie uznane za wulgarne i obelżywe;
  3. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm nazizm, rasizm, nienawiść, dyskryminację;
  4. dotyczących sposobów łamania kodów, rozpowszechniających wirusy i inne tego typu złośliwe oprogramowania.
 2. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili rezygnacji z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu poprzez wyjście z Serwisu.

 

 • 10

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając e-mail na adres kontakt@domenapiekna.pl. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz ze wskazaniem elementów Serwisu, z którymi jest ona związana.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Usługodawcę. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników udostępniając nową treść regulaminu na Serwisie.